Opłata za przedszkole wynosi 1,3 zł za godzinę poza podstawę programową.

Koszty posiłków od 01.09.2021 : 15 zł za każdy dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00
Rodzice przyprowadzają dzieci do 8:30
Zgonie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XIV/312/19 z dnia 26.09.2019 ( za zmianami) wprowadzono ulgi w odpłatności.
Wysokość opłaty stałej za przedszkole, w przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego zostaje obniżona do:

  • 80% za pierwsze dziecko,
  • 40% za drugie dziecko,
  • 20% za trzecie i dalsze dzieci,

kwoty określonej dla jednego dziecka.
Zwolnione z opłaty stałej są:

  • dzieci 6 letnie do końca roku szkolnego,
  • dzieci niepełnosprawne na podstawie: "Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania", "Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego",
  • dzieci rodziców zamieszkałych w Domu Samotnej Matki lub schronisku.

Wnoszenie opłat za przedszkole:
Umożliwiamy rodzicom wnoszenie opłat za przedszkole na indywidualne konta bankowe.

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

  • 95 1240 1255 1111 0000 1524 2587

Opłata na Radę Rodziców wynosi 100 zł. miesięcznie

 

Rodzice mogą dokonywać wpłat tylko na konto. Termin płatności do 10 każdego miesiąca.
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów we wtorki od godziny 16:00 do 17:00
Sprawy pilne – po umówieniu terminu telefoniczne 058 341 04 09.