Deklaracja dostępności PRZDSZKOLE NR 15

PRZEDSZKOLE NR 15 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: IWONA KARBOWNIK: sekretariat@p15.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 341 04 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 15 w Gdańsku "Niezapominajka" jest zlokalizowane w centrum dzielnicy Wrzeszcz. Mieści się w wolnostojącym, dużym jednopiętrowym budynku wśród kamienic mieszkalnych w pewnej odległości od ulicy, co zapewnia ochronę przed hałasem i spalinami. W przedszkolu nie ma windy. Na parterze w łazience są dostosowania dla dzieci niepełnosprawnych - porecze. Są wykonane podjazdy dla wózków na taras przedszkolny. 

Zapewniamy naszym dzieciom trzy smaczne posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - mamy własną kuchnie. Jest dla nas ważne zdrowe odżywianie. Realizujemy opracowany przez nas program adaptacyjny, który zakłada spotkanie z psychologiem, zajęcia adaptacyjne i poświęcenie pierwszych dni na poznanie przedszkola i opiekunów. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo zarówno fizyczne (zabezpieczenie placówki przed dostępem osób obcych, monitoring) jak i psychiczne (ciepła, domowa atmosfera, program adaptacyjny, zajęcia współuczestniczące z rodzicami, możliwość kontaktu z psychologiem). Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez oferowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod. Realizujemy program wychowania przedszkolnego oraz Program Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" (Galiny Dolya, Nikolai Veraksa) w oparciu o teorię L. Wygodzkiego dotyczącą wczesnego rozwoju dziecka w zakresie modułów "Program literacki", "Matematyka sensoryczna", "Matematyka", "Konstrukcje", "Gry rozwijające", "Od bazgrania do pisania". W swojej pracy przywiązujemy wagę do wzbogacania życia kulturalnego dzieci. Zapraszamy artystów z różnorodnymi przedstawieniami teatralnymi i muzycznymi. Dzieci chodzą do kina, teatru, muzeum, do galerii. Staramy się poznać dzieci z różnymi miejscami, które są ważne w życiu człowieka i wprowadzają dziecko w świat dorosłego społeczeństwa ( sklepy, policja, straż pożarna, zakładu usługowe). Chodzimy na spacery do parku, do lasu itp. Przedszkole prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w ramach którego realizujemy ogólnorozwojowe zajęcia dostosowane do rodzaju niepełnosprawności, zajęcia logopedyczne wspierające procesy komunikacji dziecka, rehabilitację ruchową, indywidualne formy terapii pedagogicznej. Warunkiem jest posiadanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

pliki do pobrania