RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest Dyrektor  Przedszkola nr 15 w Gdańsku.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.p15@wp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e , f oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. a,b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 • rekrutacji dzieci do placówki,
 • organizowania procesu nauczania i wychowania w tym do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz do celów archiwalnych
 • ewidencji dzieci,
 • kontroli podlegania obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka ( dotyczy dzieci 6 letnich)
 • w celach sprawozdawczych,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom i mieniu przedszkola
 • celu promocji przedszkola głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych,
 • organizacji współpracy z innymi placówkami oświatowymi np w czasie organizacji konkursów międzyprzedszkolnych.
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów zawartych w przepisach prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania w tym GCUW.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i innych przepisach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia i uwzględnienia sprzeciwu.
 4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniosek taki można złożyć w kancelarii przedszkola.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka czyli oznacza rezygnację z usług przedszkola.
 8. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Dane również nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.