Zajęcia z Religii są organizowane na wniosek (deklaracje) rodzica  na dany rok szkolny.

Deklaracje można w każdym momencie złożyć lub wycofać.

Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. 2020r.,  poz. 983)

 Zgodnie ze Statutem Przedszkola nr 15 w Gdańsku:

  1. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne,  w wymiarze 2 zajeć tygodniowo.

  2.  Czas prowadzonych zajęć religii wynosi:

  • z dziećmi w wieku 3-4lat – około 15 minut;

  • z dziećmi w wieku 5-6lat – około 30 minut.

 

  1. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy bądź innego nauczyciela.

  2. W zależności od liczebności grupy dzieci uczestniczących i nie uczestniczących w zajęciach religii, grupa mniej liczna pod opieką nauczyciela przechodzi do sali gimnastycznej lub sali zabaw sąsiedniej grupy.

  3. W sali przedszkolnej może wisieć krzyż.