ZDALNE NAUCZANIE W NIEZAPOMINAJCE

 

Organizacja pracy Przedszkola  nr 15 w związku

 z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli.

 I. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie i opieka stacjonarna będzie organizowana dla dzieci (na wniosek rodziców):

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
  1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  5. wykonują działania ratownicze,
  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
 3. Zostanie utworzona jedna grupa łączona.

II. 1.Zgodnie z rozporządzeniem będą również realizowane zajęcia z:

 • rewalidacji
 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci
 1. Zajęcia te będą realizowane w przedszkolu (na wniosek rodziców) lub w formie zdalnej poprzez wysyłanie materiałów na pocztę mailową. ( Harmonogram zajęć w przedszkolu będzie indywidualnie ustalany z zainteresowanymi Rodzicami).

III. Dla pozostałych dzieci , które nie będą uczęszczały do przedszkola zostanie zorganizowane nauczanie zdalne w formie:

 1. Materiałów do wykorzystana umieszczanych na stronie p15.edu.gdansk.pl, w zakładce Nauczanie zdalne.
 2. W celu podtrzymania więzi dzieci z przedszkolem i innymi dziećmi w grupie, nauczyciele mogą zaproponować spotkanie (zajęcia on line) za pomocą komunikatora Teams. Ze względu na nauczanie zdalne uczniów w szkołach połączenia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych na około 15-30 minut. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i uzależnione od możliwości. Termin spotkania oraz link do połączenia zostanie Państwu wysłany drogą mailową.   

Zapraszam do korzystania z propozycji

Mam nadzieje, że wkrótce będziemy normalnie pracować

Pozdrawiam

Iwona Karbownik